Fetten Donneschdeg zu Veianen

Fetten Donneschdeg zu Veianen

An der Fuesvakanz war et nees souwäit: D’Veiner Kanner sinn heesche gaangen. Ganz traditiounsbewosst haten d’Jongen an d’Meedercher sech opgedeelt a 4 Gruppen: „D’ënnischtgaasser Meedercher a Jungen“ an „D’iëwischtgaasser Meedercher a Jungen“. Wéi se schéi verkleet vun Haus zu Haus schelle gaange sinn,hunn se dateenzegaartegt Heeschelitt gesongen, datt et just hei zu Veianen gëtt. Hire Fläiss hat sech gelount, well et gouf zum Schluss en décke Sak Séissegkeeten a puer Su fir an d’Spuerschwéngchen.