mir gi liichten

MIR GI LIICHTEN

Donnesdes, den 2. Februar 2023

– rue de la Frontière
– op dKnippchen
– Cité de l`Our
– Monechkelterhous – Neigoort
– rue de la Gare – Grand-rue

 

Freides, den 3. Februar 2023

– rue Théodore Bassing – Cité am Bungert
– Kalchesbaach
– Kohnerloch
– rue du Sanatorium – Bousebärig
– Aalemoort
– op d`Baach
– rue Victor Hugo

Schreibe einen Kommentar